1st Quarterly Lecture: 28-5-22

1st Quarterly Lecture by Raman Soni, 28th May 2022: 

Subject:

ગુજરાતી સાહિત્ય: 'અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઉદયકાળ: વિરલ વિદ્યાનિષ્ઠા અને ભાષાનિષ્ઠા'

Read Lecture (.pdf file) here

વક્તાનો પરિચય :

રમણ સોની

1st Quarterly - 280522